Authorเสริน ปุณณะหิตานนท์
Titleโลกทรรศน์ทางการเมืองและพฤติกรรม ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง / เสริน ปุณณะหิตานนท์
Imprint พระนคร : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, [2520]
Descript 42 หน้า

การเลือกตั้ง -- ไทย สังคมศาสตร์ วิจัย รัฐสภา -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)324.593 ส57ลCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)324.593 ส57ลCHECK SHELVES
Political Science Library324.593072 สลCHECK SHELVES
Political Science Library324.593072 สลCHECK SHELVES