Authorอมร รักษาสัตย์
Titleทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ / เรียบเรียงโดย อมร รักษาสัตย์, ขัตติยา กรรณสูต
Imprint พระนคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2510
Descript 832 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

กระบวนการพัฒนา -- ปัญหาการเมืองของประเทศที่กำลังพัฒนา -- การพัฒนาทางการเมืองกับการบริหาร -- สื่อมวลชนกับการพัฒนาทางการเมือง -- การพัฒนาทางการเมืองของไทย -- การพัฒนาการเมืองในท้องถิ่น -- การบริหารพัฒนาตามวิธีศึกษาของริกกส์ -- การพัฒนากับปัจจัยแวดล้อม -- หลักการบริหารการพัฒนา -- กลยุทธแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจ -- ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจในแนวความคิดของ เฮเกน -- เทคนิคในการวางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจโดยใช้เศรษฐมิติ -- การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย -- การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- การผสมผสานทางวัฒนธรรม -- การเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามแผน -- การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย -- การศึกษาพัฒนาการกับการพัฒนาทางการเมือง -- การศึกษาพัฒนาการจากแง่จิตวิทยา -- (พลังจูงใจในทางเศรษฐกิจ) -- มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาประเทศ -- การพัฒนาอนามัย ขอบเขตและความหมายของการพัฒนาอนามัย -- การพัฒนาชุมชน -- อนาคตของประเทศกำลังพัฒนา


การพัฒนาชุมชน การพัฒนาประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)323.35 อ16ทCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)323.35 อ16ทCHECK SHELVES
Communication Arts Library309 อ154ทCHECK SHELVES
Population Information Centerท.209/อทLIB USE ONLY
Political Science Library309.2 อทCHECK SHELVES
Political Science Library309.2 อทCHECK SHELVES
Political Science Library309.2 อทCHECK SHELVES
Political Science Library309.2 อทCHECK SHELVES
Political Science Library309.2 อทCHECK SHELVES
Political Science Library309.2 อทLOST AND PAID