Authorพลกูล อังกินันทน์
Titleบทบาทชาวจีนในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว / พลกูล อังกินันทน์
Imprint [นครหลวงฯ : ประจักษ์การพิมพ์, 2515]
Descript 205 หน้า

ชาวจีน -- ไทย หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)323.1 พ17บCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)323.1 พ17บCHECK SHELVES
Economics Library323.1พ17บCHECK SHELVES