Authorสุพจน์ ด่านตระกูล
Titleข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ อันเนื่องมาจากบทวิจารณ์ของนายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร / สุพจน์ ด่านตระกูล
Imprint กรุงเทพฯ : สันติธรรม, 2526
Descript 110 หน้า : ภาพประกอบ

ปรีดี พนมยงค์ 2443-2526 ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร 2456- ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์ 2445-

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)320.9593 ส46ขCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)320.9593 ส46ขCHECK SHELVES
Political Science Library959.3074 สขCHECK SHELVES
Political Science Library959.3074 สขCHECK SHELVES
Political Science Library959.3074 สขCHECK SHELVES