Authorลิขิต ธีรเวคิน
Titleการพัฒนาการเมืองไทย / ลิขิต ธีรเวคิน
Imprint กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2519
Descript 430 หน้า : แผนภูมิ

CONTENT

แนวคิดการพัฒนาการเมือง -- ระบบราชการกับการพัฒนาการเมืองไทย -- บทบาททหารกับการพัฒนาการเมืองไทย -- สื่อมวลชนกับการพัฒนาการเมือง -- คอร์รัปชั่นกับการพัฒนาการเมืองบทบาทปัญญชนไทยต่อการพัฒนาการเมือง -- พุทธศาสนากับชนชั้นปกครองของไทย -- ปัญหาการเมืองไทยในอนาคต


การปฏิรูปสังคม ไทย -- การเมืองและการปกครอง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)320.9593 ล31กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)320.9593 ล31กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)320.9593 ล31กCHECK SHELVES
Political Science Library354.593 ลกCHECK SHELVES
Political Science Library354.593 ลกCHECK SHELVES
Political Science Library354.593 ลกCHECK SHELVES
Political Science Library354.593 ลกCHECK SHELVES
Political Science Library354.593 ลกCHECK SHELVES
Political Science Library354.593 ลกCHECK SHELVES
Political Science Library354.593 ลกCHECK SHELVES