Authorญาติ ไหวดี
Titleการปกครองของไทย เล่ม 2 ว่าด้วยการปกครองสมัยประชาธิปไตย ตอนที่ 1 การปฎิวัติครั้งแรก และรัฐบาล ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อ/ ญาติ ไหวดี
Imprint [กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, c2519]
Descript 2 เล่ม

ไทย -- การเมืองและการปกครอง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)320.9593 ญ24กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)320.9593 ญ24กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)320.9593 ญ24กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)320.9593 ญ24กCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS575 ญ221กCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS575 ญ221กCHECK SHELVES