Titleปกิณกการเมือง / โครงการเสริมความรู้ด้านการเมืองและสังคม ในระบอบประชาธิปไตย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Imprint กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2519
Descript [43] หน้า

CONTENT

รัฐธรรมนูญ -- พรรคการเมือง -- การเลือกตั้ง -- ประธานสภา -- นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทย -- ปฏิวัติ รัฐประหาร กบฏ


พรรคการเมือง -- ไทย ไทย -- การเมืองและการปกครอง รัฐธรรมนูญ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)320.9593 จ49ปCHECK SHELVES