Titleการเมืองและสังคม / โครงการเสริมความรู้ด้านการเมือง และสังคมในระบอบประชาธิปไตย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Imprint กรุงเทพฯ : หน่วยผลิตเอกสารมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2519
Descript 414 หน้า

ระบบราชการ -- ไทย รัฐวิสาหกิจ จิตวิทยาการเมือง นโยบายต่างประเทศ -- ไทย ไทย -- การเมืองและการปกครอง รัฐธรรมนูญ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)320.9593 จ49กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)320.9593 จ49กCHECK SHELVES
Communication Arts Library320.9593 ร113กCHECK SHELVES
Political Science Library300 คกCHECK SHELVES
Political Science Library300 คกCHECK SHELVES
Political Science Library300 คกCHECK SHELVES
Political Science Library300 คกCHECK SHELVES
Political Science Library300 คกCHECK SHELVES