Titleการก่อการร้ายของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย : ประมวลจากเหตุการณ์ จนถึงกุมภาพันธ์ / กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์
Imprint พระนคร : กอง, 2515
Descript 55 หน้า : ภาพประกอบ

คอมมิวนิสต์ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)320.532 อ215กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)320.532 อ215กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)320.532 อ215กCHECK SHELVES