Authorเฉลิมเกียรติ ผิวนวล
Titleบทความประกอบการสัมมนากึ่งศตวรรษธรรมศาสตร์ : 2477-2527 เรื่องความคิดทางการเมืองของปรีดี พนมยงค์ / เฉลิมเกียรติ ผิวนวล
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527
Descript 285 หน้า

ปรีดี พนมยงค์ 2443-2526 การเมือง -- ปรัชญา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)320.5 ฉ57บCHECK SHELVES