Authorทวี ทองสว่าง
Titleภูมิศาสตร์การเมือง (ภูมิ 321) / โดย ทวี ทองสว่าง ประยุทธ เกิดนวล และ ทัศนี ทองสว่าง
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2523
Descript 221 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

ภูมิศาสตร์การเมือง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)320.1 ท173ภCHECK SHELVES
Arts LibraryJC319 ท173ภ 2523CHECK SHELVES