Authorสมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว
Titleความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ / สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว
Imprint เชียงใหม่ : โครงการตำรามหาวิทยาลัย ห้องจำหน่ายหนังสือ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, c2525
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 248 หน้า

รัฐศาสตร์ รัฐ ประชาธิปไตย การเมือง -- ทฤษฎี ลัทธิการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)320 ส282คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)320 ส282คCHECK SHELVES
Political Science Library320 สคCHECK SHELVES
Political Science Library320 สคCHECK SHELVES
Political Science Library320 สคCHECK SHELVES
Political Science Library320 สคCHECK SHELVES