Titleการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย : 2523-2558 / คณะทำงานประมาณประชากร คณะอนุกรรมการนโยบายและแผนประชากร กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการฯ, 2528
Descript [72] แผ่น ; 29 ซม

SUBJECT

  1. ประชากร -- สถิติ
  2. ไทย -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)312.8 ก443 CHECK SHELVES
Interlibrary Loan Request
Energy Research Institute Library312.8 ก443 CATALOGING
Population Information Centerต.115/ก.2523-58/ฉ2 LIB USE ONLY
Population Information Centerต.115/ก.2523-58/ฉ3 LIB USE ONLY