Titleการคาดประมาณประชากรระดับจังหวัดของประเทศไทย พ.ศ. 2529-2534 / คณะทำงานประมาณประชากรในคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนประชากร
Imprint [กรุงเทพฯ] : กองวางแผนทรัพยการมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2529
Descript 84 แผ่น ; 30 ซม

ประชากร -- สถิติ ไทย -- ประชากร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)312 ก443CHECK SHELVES
Population Information Centerต.115/ก/จ/2529-2534LIB USE ONLY
Population Information Centerต.115/ก/จ/2529-2534LIB USE ONLY