Titleรายงานผลการวิจัยเรื่องการผันเงินสู่ชนบทของรัฐบาล ศึกษาเปรียบเทียบภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โดย ผู้เข้ารับกรอบรมหลักสูตร "นักวิจัยทางสังคมศาสตร์"รุ่น 11 พ.ศ.2518
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2518
Descript 370 หน้า

โครงการผันเงิน การพัฒนาประเทศ อุบลราชธานี -- ภาวะเศรษฐกิจ จันทบุรี -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)309.263 ค1411รLIB USE ONLY
Population Information Centerท.153/ฝ.354/ครLIB USE ONLY