Titleรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมและการทดสอบระดับจิตใจ ของพัฒนากรตรีก่อนประจำการ / กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2518
Descript เล่ม

พัฒนากร -- การฝึกอบรม การพัฒนาชุมชน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)309.25 ก27รฝCHECK SHELVES