Titleรายงานประเมินผลการฝึกอบรมและสัมมนาเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ระหว่างประจำการและรายงานประเมินผลประเภทอื่น ๆ / กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, [25--]
Descript 75 หน้า

พัฒนากร -- การฝึกอบรม การพัฒนาชุมชน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)309.25 ก27รกCHECK SHELVES