Titleรายงานการประเมินผลเยาวชนผู้เข้าฝึกอบรมอาชีพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงานศูนย์พัฒนาชุมชนเขต 9 จังหวัดยะลา : กองวิจัยประเมินผล / กรมการพัฒนาชุมชน
Imprint [กรุงเทพฯ : กรม, 2518]
Descript 132 หน้า

เยาวชน -- การฝึกอบรม การพัฒนาชุมชน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)309.25 ก27รCHECK SHELVES