Titleข้อแนะนำในการก่อสร้างอาคารทั่วไป / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมตรี สำนักงานเลขานุการการสร้างงานในชนบท สำนักนายกรัฐมนตรี
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2526
Descript 392 หน้า : ภาพประกอบ

โครงการสร้างงานในชนบท -- คู่มือ อาคาร การก่อสร้าง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.720202 ส215 กสช.4CHECK SHELVES