Authorสมศักดิ์ ศรีสันติสุข
Titleสังคมวิทยาชนบท : วิธีการวิจัย ทฤษฎี และการเปลี่ยนแปลงในสังคมชนบทไทย / สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
Imprint ขอนแก่น : ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับแก้ไขและปรับปรุงใหม่
Descript ix, 354 หน้า : แผนภูมิ ; 28 ซม

สังคมวิทยาชนบท วิจัย ไทย -- ภาวะชนบท

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 ส283สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 ส283สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 ส283สCHECK SHELVES
Political Science Library307.72 สมสCHECK SHELVES
Political Science Library307.72 สมสCHECK SHELVES
Political Science Library307.72 สมสCHECK SHELVES