Titleประมวลผลการดำเนินงานโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ. 2523 / สำนักงบประมาณ กองประเมินผลและรายงาน
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2523
Descript 105 หน้า

โครงการสร้างงานในชนบท การพัฒนาชนบท

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 ส215ปCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 ส215ปCHECK SHELVES