Titleภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร บ้านทับลาน ต. บุพราหมณ์ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี : โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จ. ปราจีนบุรี
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร, 2527
Descript 34 หน้า

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี เกษตรกร -- สถิติ บ้านทับลาน (ปราจีนบุรี) -- ภาวะเศรษฐกิจ บ้านทับลาน (ปราจีนบุรี) -- ภาวะสังคม ปราจีนบุรี -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 ศ854ภ ปจCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 ศ854ภ ปจCHECK SHELVES