Authorรุทร์ กล่อมชุ่ม
Titleรายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่กระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมในโครงการพัฒนาชุมชน ในเขตชนบทยากจน : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2526 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ / โดย รุทร์ กล่อมชุ่ม, สุนทร โคตรบรรเทา
Imprint พิษณุโลก : แผนกติดตามผล ประเมินผล และวิจัย ฝ่ายกิจการพลเรือน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3, 2527
Descript ก-ฐ, 161 หน้า ; 27 ซม

SUBJECT

  1. การพัฒนาชุมชน -- วิจัย -- ไทย (ภาคเหนือ)
  2. หมู่บ้านพัฒนาดีเด่น
  3. หมู่บ้าน -- วิจัย -- ไทย (ภาคเหนือ)
  4. แผนพัฒนาชนบทยากจน
  5. การพัฒนาชนบท
  6. อุตรดิตถ์ -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 ร663รCHECK SHELVES