Titleรายงานการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของราษฏร ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จ. ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ / โดย สุรพล, เจริญรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้, 2527
Descript 52 แผ่น

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี การพัฒนาชนบท หมู่บ้านป่าไม้ ปราจีนบุรี -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 รย451CHECK SHELVES