Titleรายงานการสำรวจพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการเทคโนโลยีของหมู่บ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / (โดย) จุมพล สวัสดิยากร ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : กองวิเคราะห์โครงการและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2526
Descript 202 หน้า

การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาชนบท หมู่บ้านโปง (เชียงใหม่) -- ภาวะสังคม หมู่บ้านโปง (เชียงใหม่) -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 รง451CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 รง451CHECK SHELVES