Titleรายงานการวิจัย การศึกษาปัญหาและความต้องการของชาวชนบทยากจน พ.ศ.2525 / โดย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 21
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (กองส่งเสริมการวิจัย) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2525
Descript 148 หน้า : แผนที่

การพัฒนาชนบท -- ไทย -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)307.72 รก451CHECK SHELVES