Titleปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนในชนบท : รายงานการวิจัย / โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระดับหัวหน้าโครงการ รุ่นที่3
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2525
Descript 247 (36) หน้า : แผนภูมิ

การพัฒนาชนบท -- ไทย -- วิจัย ความจน -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 ร451CHECK SHELVES