Authorพิสิทธิ์ สารวิจิตร
Titleรายงานการวิจัย เรื่อง การสืบทอดเจตนาความเป็นชาติไทยของประชาชนในตำบลนาแห้ว / (โดย) พิสิทธิ์ สารวิจิตร, บุญธรรม คำพอ (และ) ประพันธ์ ปลิดปลอดภัย
Imprint กรุงเทพฯ : มศว ประสานมิตร, 2527
Descript 463 หน้า

การพัฒนาชุมชน นาแห้ว (แล้ว) -- การศึกษา -- เฉพาะกรณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 พ779รงCHECK SHELVES