Titleรายงานสรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลโครงการสร้างงาน ในชนบท : ผลงานตามโครงการระหว่าง 1 พ.ค.31 ก.ค.2523 / คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท
Imprint กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2523)
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)

การพัฒนาชนบท โครงการสร้างงานในชนบท

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 ค1411รสCHECK SHELVES