Titleรายงานผลการวิจัยการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการในการพัฒนาหมู่บ้านยากจนเพื่อความมั่นคง / กองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525
Descript (16) 202 หน้า : แผนภูมิ

โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง การพัฒนาชนบท

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 ค1411รCHECK SHELVES