Authorการสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาวิชาพัฒนาชุมชนกับการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนในเมือง และชนบทของประเทศไทย : (2525 : กรุงเทพฯ)
Titleการศึกษาวิชาพัฒนาชุมชนกับการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนในเมือง และชนบทของประเทศไทย : รายงานสัมมนา... / จัดโดย สาขาพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Imprint [กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525]
Descript 167 หน้า : แผนภูมิ

การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบท การพัฒนาชุมชน -- การศึกษาและการสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.7 ก27กศCHECK SHELVES