Titleความคาดหวังกับความพร้อมรับในการสร้างงานของชาวชนบท พ.ศ. 2522 : รายงานการวิจัย / โดย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิจัยทางสังคมศาสตร์" รุ่นที่ 16
Imprint กรุงเทพ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [25--]
Descript 106 หน้า

การพัฒนาชนบท ชีวิตชนบท -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)306.72 ค1411รCHECK SHELVES