Authorลัดดา กิติวิภาต
Titleการศึกษาจรรยาวิพากษ์เกี่ยวกับพฤติกรรมความสัมพันธ์ ระหว่างชายหญิง ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2522 / โดย ลัดดา กิติวิภาต, วิจิตพาณี เจริญขวัญ และ ศิรินันท์ ดำรงผล
Imprint กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2525
Descript 186 หน้า : แผนภูมิ

เพศสัมพันธ์ -- วิจัย นักศึกษา -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)306.7072 ล238กCHECK SHELVES