Titleแบบฉบับและกลวิธีพัฒนาในต่างประเทศ / คณะทำงานวางแผนพัฒนาสตรีระยะยาว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524
Descript 179 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ

สตรี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)305.42 ค1411บCHECK SHELVES