Authorโกวิทย์ พวงงาม
Titleการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมต่อเนื่อง จากการฝึกอาชีพเยาวชน (ระยะยาว) : รายงานการวิจัย / โกวิทย์ พวงงาม
Imprint กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยและประเมิลผล กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน, 2528
Descript 118 แผ่น ; 30 ซม

เยาวชน การฝึกอาชีพ ศูนย์เยาวชน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)305.23 ก952รCHECK SHELVES