Titleการยอมรับการวางแผนครอบครัวในกลุ่มสตรีภาคใต้ : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / โดย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ระดับหัวหน้าโครงการ รุ่นที่ 2
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2522
Descript 165 หน้า

การวางแผนครอบครัว -- วิจัย ไทย -- ภาคใต้ -- สงขลา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)304.66 ก498CHECK SHELVES
Population Information Centerท.82/บกLIB USE ONLY