Authorบำรุง สุขพรรณ์
Titleรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาและสภาพความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับประชากรนอกโรงเรียนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท / บำรุง สุขพรรณ
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศึกษาการพิมพ์, 2525
Descript 133 หน้า : แผนภูมิ

วิจัยทางประชากร การศึกษานอกระบบโรงเรียน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)304.6072 บ314รCHECK SHELVES
Communication Arts Library374 บ217กCHECK SHELVES