Authorการสัมมนาพิจารณาร่างวัสดุการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อมศึกษา (2525 : ชลบุรี)
Titleรายงานสัมมนา... / จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมเอเซียพัทยา วันที่ 16-17 ธันวาคม 2525
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2525
Descript 47 หน้า : ภาพประกอบ

การสอนด้วยสื่อ นิเวศวิทยา -- การศึกษาและการสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)304.207 ก27รCHECK SHELVES