Authorสมศักดิ์ ศรีสันติสุข
Titleการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนสองแห่งในจังหวัดขอนแก่น หมู่บ้านอัมพวัน และหมู่บ้านคำแก่นคูณ : รายงานการวิจัย / สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, สุวรรณ บัวทวน
Imprint ขอนแก่น : ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2527
Descript 164 หน้า

หมู่บ้านอัมพวัน (ขอนแก่น) -- ภาวะสังคม หมู่บ้านคำแก่นคูณ (ขอนแก่น) -- ภาวะสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)303.4 ส283กปCHECK SHELVES