Titleรายงานการวิจัยสภาพสังคมเศรษฐกิจและพฤติกรรมการสื่อสาร ของชาวเขาเผ่าเย้า ม้ง และถิ่นในจังหวัดน่าน : ข้อเสนอแนะสำหรับการวางแผนผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่นวัตกรรม / กองควบคุมพืชเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2527
Descript 160 หน้า

สื่อมวลชน -- วิจัย ชาวเขา -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)302.23072 ค1411รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)302.23072 ค1411รCHECK SHELVES
Communication Arts Library : Research Collectionนศ 301.161 ป12สCHECK SHELVES
Communication Arts Library : Research Collectionนศ 301.161 ป12สCHECK SHELVES