Authorบำรุง สุขพรรณ์
Titleรายงานการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการรับข่าวสารของเยาวชนในชนบท และผลที่มีต่อการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรีที่รับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจัดพิมพ์เผยแพร่ในจังหวัดชลบุรี / บำรุง สุขพรรณ์
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศึกษาการพิมพ์, c2526
Descript 161 หน้า

สื่อมวลชน -- วิจัย หนังสือพิมพ์ -- วิจัย เยาวชน -- วิจัย การพัฒนาชนบท -- วิจัย -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)302.23 บ314รงCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)302.23 บ314รงCHECK SHELVES
Communication Arts Library : Research Collectionนศ.070.431 ป217พ 2526CHECK SHELVES
Communication Arts Library : Research Collectionนศ 070.431 ป217พCHECK SHELVES
Communication Arts Library : Research Collectionนศ.070.431 ป217พ 2526CHECK SHELVES
Political Science Library307.7 บรพCHECK SHELVES
Political Science Library307.7 บรพCHECK SHELVES