Authorวิไลพร ชะมะผลิน
Titleความต้องการอันจำเป็นที่เพิ่มมากขึ้นของชาวเขาเผ่ามูเซอ เกี่ยวกับทักษะในการอ่านออกเขียนได้สำหรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน : การศึกษาเฉพาะกรณีบ้านมูเซอห้วยโป่ง / วิไลพร ชะมะผลิน
Imprint เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์, 2525
Descript 34 หน้า

ลาหู่ -- วิจัย ชาวเขา -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.4519591 ว37คCHECK SHELVES