Titleสรุปรายงานผลการสำรวจพื้นที่ปลูกฝิ่นและสภาวะความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2522
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)

ชาวเขา -- ภาวะเศรษฐกิจ -- วิจัย ฝิ่น -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.4519591 ค1411สCHECK SHELVES