Authorนำพวัลย์ กิจรักษ์กุล
Titleเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการวางแผนครอบครัวของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ประกอบอาชีพการเกษตรในบริเวณขอบที่ราบภาคกลาง / นำพวัลย์ กิจรักษ์กุล
Imprint นครปฐม : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, [25--]
Descript 84 หน้า

การวางแผนครอบครัว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.426 น216ปCHECK SHELVES
Population Information Centerต.21/ฝ.354/นปLIB USE ONLY
Population Information Centerต.21/ฝ.354/นปLIB USE ONLY