Titleรายงานผลการศึกษาเรื่อง ค่านิยมในสังคมที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพัทลุง
Imprint พัทลุง : สำนักงานจังหวัด, 2522
Descript 13,11,12หน้า

ค่านิยมสังคม พัทลุง -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.4 พ114รCHECK SHELVES