Authorสุพิชญา ธีระกุล
Titleการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน / สุพิชญา ธีระกุล
Imprint พิษณุโลก : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2521
Descript 136 หน้า

ชุมชนกับโรงเรียน การศึกษากับสังคม การประชาสัมพันธ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.34 ส831กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)301.34 ส831กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)301.34 ส831กCHECK SHELVES