Authorจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ
Titleการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยในชุมชนหนาแน่น / โดย จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, ขัตติยา กรรณสูต และ วิชัย รูปขำดี
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2524
Descript 315 หน้า ; แผนภูมิ

นโนบายสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชน ผังเมือง ที่อยู่อาศัย อาคาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ กฎหมายก่อสร้าง ชุมชนแออัด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.34 จ111กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)301.34 จ111กCHECK SHELVES
Architecture Library (Quiet Zone)301.34 จ114กCHECK SHELVES
Environmental Research Institute Library309.1 บ6กDISCARD