Titleการเพิ่มประชากร และการวางแผนครอบครัวในประเทศไทย / โครงการวางแผนครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข
Imprint กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2518
Descript 88 หน้า : แผนที่, แผนภูมิ

ความหนาแน่นของประชากร การวางแผนครอบครัว ไทย -- ประชากร

LOCATIONCALL#STATUS
Communication Arts Library301.426 ว22กCHECK SHELVES
Medicine Library : StackHQ766 ส639ก 2518CONTACT 2nd FLOOR COUNTER