Titleรายงานผลการสำรวจทัศนคติของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย พ.ศ.2514 ในเขตเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Imprint นครหลวงกรุงเทพธนบุรี : สำนักงาน, 2515
Descript 15 หน้า

ประชากร -- การสำรวจ คนจน -- ทัศนคติ

LOCATIONCALL#STATUS
Population Information Centerบ.109/ถ.4/สร/ก/2514LIB USE ONLY