Titleประมวนวัธนธัมแห่งชาติ / กรมโคสนาการ
Imprint พระนคร : กรม, 2486
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=clra56_0056
Descript (35), 106 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม

CONTENT

แม่บทวัธนธัมแห่งชาติ -- การแต่งกาย -- ครอบครัว -- ภาสาและหนังสือ -- การบริโภค -- วัธนธัมทั่วไป -- ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง การปรับปรุงตัวอักสรไทย -- ประกาศสภาวัธนธัมแห่งชาติ เรื่อง ชักชวนให้เลิกความนิยมใช้เริกส์ -- ชักชวนไห้เลิกนิยมไสยศาสตร์ -- ระเบียบการแต่งกายหยิง -- การแต่งกายและมารยาทเกี่ยวกับวิธีดำเนินงานอาชีพ -- การสวมเสื้อชั้นไนของสตรี -- การสวมรองเท้า -- การปติบัติของผัวเมีย -- อย่าเปิบข้าวด้วยมือ -- โทสของการกินหมาก


วัธนธัมแห่งชาติ พระราชบัญญัติวัธนธัมแห่งชาติ ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี -- 2486

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 301.2 ป1711LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 301.2 ป1711LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 301.2 ป1711LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 301.2 ป1711LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 301.2 ป1711LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 301.2 ป1711LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 301.2 ป1711LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 301.2 ป1711LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 301.2 ป1711LIB USE ONLY